Vegyél részt az I. AszuCar Gokart Kupán!

Vegyél részt az I. AszuCar Gokart Kupán!

2020-07-23

A Facebook-on futó "Csapépítő Gokart" Nyereményjáték Játékszabályzata


Játékszabály:

A nyereményjáték (Játék) szervezője az AszuCar autósiskola (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 12.) (Szervező) A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes és Magyarország területén életvitelszerűen lakó magyar állampolgár, aki saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkezik (Játékos). A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

A játékban részt vehet, aki a AszuCar autósiskola Facebook oldalán (www.facebook.com/aszucar/) meghirdetett „Csapatépítő Gokart” poszt alatt kommentben megírja a „szeretnék részt venni” szöveget, likeolta az eredeti posztot és likeolta és beköveti a www.facebook.com/aszucar/ oldalt. A Játékos a kommentje elküldésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben (https://hu-hu.facebook.com/terms.php) meghatározott valamennyi feltételt, és egyúttal hozzájárul a megadott adatai kezeléséhez, az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint. Továbbá a Játékos hozzájárul, hogy Facebook profilján szereplő nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a AszuCar autósiskola weboldalán, Facebook rajongói oldalán, illetve Instagram oldalán); (a továbbiakban együtt „Pályázat”) A személyes adatok védelmét a Szervező az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint biztosítja.

Kérjük, hogy mielőtt elfogadod az ebben a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerd meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatát, amelyet a Játék Adatvédelmi Szabályzatában találsz meg. A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos maximum egy Pályázatot küldhet be, azaz összesen 1 kommenttel vehet részt a Játékban. A beküldött Pályázat (komment) utólag nem szerkeszthető, nem módosítható. Kizárólag azok a Pályázatok érvényesek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját Facebook profilon keresztül küldenek be kommentben a Játékba.

Nyertesek sorsolása. Az adott sorsolásban azok vehetnek részt, akik a játékszabályzat betartásával játszanak, és a feltételeknek megfelelnek, így ők játszanak az aktuális nyereményért. Sorsolás: 2020.07.25. 16:00

Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook-profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Az a Játékos, aki ezeket a szabályokat nem tartja be (pl. alternatív adatokat használ, mint pl. több Facebook-profil használata), a Játékból kizárásra kerül.

Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportja a Játékban nem vehet részt.

Ha valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt, automatizált eszközt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és a nyereményre sem jogosult. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának teljesítménye a kiszolgáló technológiától függ, és így ezeket negatívan befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) a szerver számítógépek teljesítménye, kapcsolati hiba, hálózati leterheltség, lefedettség, illetve a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Játékosok a Facebook profiljukon lévő nevük alapján kerülnek azonosításra. A facebookos nevük esetleges változásai miatti, vagy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (úgy mint pl. Facebook profil törlése, az adatok megváltozása stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség sem terheli.

A Szervező nem vállal felelősséget a www.facebook.com/aszucar/ oldalának rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért (pl ha a honlap nem vagy korlátozottan használható) de ezzel együtt haladéktalanul megtesz minden lehetséges intézkedés, hogy a hiba okát mielőbb megszüntesse. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az adatok elvesztéséért abban az esetben, ha a Pályázat beküldése során a résztvevő bezárja a böngésző ablakát vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével. A szervező nem fogadja el azt a Pályázatot, amely hiányos vagy rosszul olvasható, illetve elkésett. Az elküldésről szóló írásos vagy képes igazolás nem minősül a kézbesítés bizonyítékának.

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal nem teljes, az elkésett, és a technikai vagy bármi egyéb ok miatt be nem érkezett Pályázatokért. Szervező érvénytelenség okán kizárja a Játékból azokat a Pályázatokat (Kommenteket), amelyek: jogszabályba ütköznek a felelősségteljes alkoholfogyasztás szellemiségébe ütköznek (pl. túlzott alkoholfogyasztásra buzdítanak); vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak; káromkodást tartalmaznak vagy sértik a jó ízlést; megbotránkoztató tartalmúak,  obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak, ill.  pornográf vagy szexuális tartalmúak; a Játék témájától eltérő témát, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak; bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek; a Szervező jó hírnevét sértik; a Játékosra nézve sértő jellegűek; harmadik személyekre nézve sértőek; harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek; versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; más honlapra irányítanak; reklámot hordoznak, vagy arra utalnak; más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik; a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Nyereményjáték koncepciójába.

A Játékosnak nem áll jogában fellebbezni a Szervező döntése ellen. A Játékos által beküldött Kommentért (például, de nem kizárólag) személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, és kizárólag a Játékos viseli az ebből eredő jogi vagy anyagi következményeket is. Az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólag a Játékost terheli.

Az  ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása:

A pályázati feltételeket teljesítők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kisorsolunk 2 főt, aki részt vehet az AszuCar Autósiskola által szervezett Gokartozáson. A sorsolás nyertesét a Szervező a www.facebook.com/aszucar/ Facebook oldalán az eredeti posztra írt kommentben teszi közzé (Taggeli), és személyes Facebook üzenetben is értesíti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos Facebook neve és Facebook profilképe jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárult.

A szervező a nyertes Játékosoknak kizárólag egy értesítést küld, további értesítés nem történik, ezért a Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy Facebook profiljukat ennek megfelelően állítsák be, és figyeljék üzeneteiket rendszeresen.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 24 órán belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben.

Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 24 belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a sorsolás sorrendjében a soron következő pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményét online felületen keresztül kapja meg, amivel részt vehet az AszuCar Autósiskola gokartozásán. A játék 2020. 07. 23-án 11.00 órától 2020.07.25. 16 óráig tart, Sorsolás a játék időtartamának végén történik. A nyerteseket privát üzenetben értesítjük.

Amennyiben a játék időtartama alatt nincs olyan Játékos, aki minden részvételi feltételnek megfelel, akkor a Szervező nem választ nyertest.

Amennyiben a kiértesített Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem válaszol, vagy az ellenőrzés során kiderül, hogy a jelentkezési feltételeknek nem felel meg, akkor a Nyereményre a továbbiakban nem lesz jogosult. A Szervező ez esetben a soron következő pótnyertest értesíti, akinek a kiértesítéstől számított 48 óra áll rendelkezésre a visszajelzésre. A nyeremény egésze vagy annak egy része sem készpénzre, sem másra nem váltható át. Eltérő rendelkezés hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben a nyeremény átadását követően nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. Minden rendelkezés és feltétel, amely a nyereményhez kapcsolódik, a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Általános rendelkezések:

A Nyereményt a nyertes csak online módon tudja átvenni. A nyertes Játékos vállalja, hogy további külön díjazás nélkül részt vesz a Játékhoz kapcsolódó reklámozásban. Például, de nem kizárólag a reklámozás céljára felhasználható fénykép, illetve videofelvétel készülhet róla a nyereményátadáskor.

A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező közzétegye, felhasználja, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve más egyéb célra is kiterjedhet. A nyertes  elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi.

Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Pályázatot, illetve a Játékból kizárhatja a résztvevőt. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn kívül álló okokból következett be.

A Szervező fenntartja valamennyi Játékos, illetve a nyertes ellenőrzésének a jogát. Továbbá a nyeremény átadását megtagadhatja, valamint a nyereményt visszavonhatja abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket megszegték.

A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben a AszuCar autósiskola nem tartozik felelősséggel semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívül álló kikerülhetetlen okok esetén. ezzel együtt a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek a hatását a résztvevőkre.

Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve.

Kecskemét, 2020. július 23. .

Szervező: AszuCar autósiskola Kft. (6000 Kecskemét, Kőhíd u. 12.)